Selected publications

[1]   Shasha Guo, Jiecai Fu, Peikun Zhang, ChaoZhu, Heming Yao, Manzhang Xu, Boxing An, Xingli Wang, Bijun Tang, Ya Deng,Teddy Salim, Hongchu Du, Rafal E. Dunin-Borkowski,

MingquanXu, Wu Zhou, BengKang Tay, Chao Zhu, Yanchao He, Mario Hofmann, Ya-Ping Hsieh, Wanlin Guo,Michael Ng, Chunlin Jia, Zhuhua Zhang, Yongmin He & Zheng Liu. Direct

growthof single-metal-atom chains[J]. Nature synthesis, 2022, 1, 245-253.

[2]   Yongmin He, Liren Liu, Chao Zhu, Shasha Guo, Prafful Golani, Bonhyeong Koo, Pengyi Tang, Zhiqiang Zhao, Manzhang Xu, Chao Zhu, Peng Yu, Xin Zhou, Caitian Gao, Xuewen Wang,

Zude Shi, Lu Zheng, Jiefu Yang, Byungha Shin, Jordi Arbiol, Huigao Duan, Yonghua Du, Marc Heggen, Rafal E. Dunin Borkowski, Wanlin Guo, Qi Jie Wang, Zhuhua Zhang & Zheng Liu.

Amorphizing noble metal chalcogenide catalysts at the single layer limit towards hydrogen production[J]. Nature Catalysis, 2022, 5, 212–221.

[3]    Yongmin He, Pengyi Tang, Zhili Hu, Qiyuan He, Chao Zhu, Luqing Wang, Qingsheng Zeng, Prafful Golani, Guanhui Gao, Wei Fu, Zhiqi Huang, Caitian Gao, Juan Xia, Xingli Wang,

        Xuewen Wang, Chao Zhu, Quentin M. Ramasse, Ao Zhang, Boxing An, Yongzhe Zhang, Sara Martí-Sánchez, Joan Ramon Morante, Liang Wang, Beng Kang Tay, Boris I. Yakobson,

        Achim Trampert, Hua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Jordi Arbiol, Zheng Liu. Engineering grain boundaries at the 2D limit for the hydrogen evolution reaction [J].

        Nature Communications, 2020, 11(1): 57.

[4]    Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng,

        Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu. Self-gating in semiconductor electrocatalysis

        [J]. Nature Materials, 2019, 18(10): 1098-1104.

[5]    Yongmin He, Yang Yang, Zhuhua Zhang, Yongji Gong, Wu Zhou, Zhili Hu, Gonglan Ye, Xiang Zhang, Elisabeth Bianco, Sidong Lei, Zehua Jin, Xiaolong Zou, Yingchao Yang,

        Yuan Zhang, Erqing Xie, Jun Lou, Boris Yakobson, Robert Vajtai, Bo Li, Pulickel Ajayan. Strain-Induced Electronic Structure Changes in Stacked van der Waals Heterostructures

        [J]. Nano Letters, 2016, 16(5): 3314-3320.

[6]    Yongmin He, Ali Sobhani, Sidong Lei, Zhuhua Zhang, Yongji Gong, Zehua Jin, Wu Zhou, Yingchao Yang, Yuan Zhang, Xifan Wang, Boris Yakobson, Robert Vajtai, Naomi J. Halas,

        Bo Li, Erqing Xie, Pulickel Ajayan. Layer Engineering of 2D Semiconductor Junctions [J]. Advanced Materials, 2016, 28(25): 5126-5132.

[7]    Y. He, W. Chen, X. Li, Z. Zhang, J. Fu, C. Zhao, E. Xie. Freestanding three-dimensional graphene/MnO2 composite networks as ultralight and flexible supercapacitor electrodes

        [J]. ACS Nano, 2013, 7(1): 174-182.


Covers and highlights
2022

58. Structure, synthesis, and properties of single-metal-atom chains

       Mingyu Ma, Shasha Guo, Xiaoru Sang, Caitian Gao, Zheng Liu, Yongmin He [J]. Cell Reports Physical Science. 2022.

57. All-surface-state potassium storage enabled ultra-stable potassium cathode

      Jiaxin Hao, Hang Xia, Apparao M. Rao, Yongmin He, Jiang Zhou, Bingan Lu [J]. Energy Storage Materials. 2022.

56. Role of N in Transition Metal Nitrides for Anchoring Platinum Group Metal Atoms toward Single-Atom Catalysis

Mingyu Ma, Xu Cheng, Zude Shi, Chenglan Zhang, Yan Li, YifanYang, Chengshi Gong, Zhenxing Zhang, Huilong Fei, Chao Zhu, Yongmin He, Erqing Xie [J]. Small Method. 2022, 2200295

55. Recent strategies for activating the basal planes of transition metal dichalcogenides towards hydrogen production

       Hang Xia, Zude Shi, Chengshi Gong and Yongmin He [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2022.

54. Direct growth of single-metal-atom chains

Shasha Guo, Jiecai Fu, Peikun Zhang, ChaoZhu, Heming Yao, Manzhang Xu, Boxing An, Xingli Wang, Bijun Tang, Ya Deng,Teddy Salim, Hongchu Du, Rafal E. Dunin-Borkowski,

Mingquan Xu, Wu Zhou, BengKang Tay, Chao Zhu, Yanchao He, Mario Hofmann, Ya-Ping Hsieh, Wanlin Guo,Michael Ng, Chunlin Jia, Zhuhua Zhang, Yongmin He & Zheng Liu [J]. Nature

synthesis, 2022, 1, 245-253.

53. Amorphizing noble metal chalcogenide catalysts at the single layer limit towards hydrogen production

Yongmin He, Liren Liu, Chao Zhu, Shasha Guo, Prafful Golani, Bonhyeong Koo, Pengyi Tang, Zhiqiang Zhao, Manzhang Xu, Chao Zhu, Peng Yu, Xin Zhou, Caitian Gao, Xuewen Wang,

Zude Shi, Lu Zheng, Jiefu Yang, Byungha Shin, Jordi Arbiol, Huigao Duan, Yonghua Du, Marc Heggen, Rafal E. Dunin Borkowski, Wanlin Guo, Qi Jie Wang, Zhuhua Zhang & Zheng Liu

[J]. Nature Catalysis, 2022, 5, 212–221

2023

63.The practice of reaction window in an electrocatalytic on-chip microcell

     Hang Xia, Xiaoru Sang, Zhiwen Shu, Zude Shi, Zefen Li, Shasha Guo, Xiuyun An, Caiti Gao, Fucai Liu, Huigao Duan, Zheng Liu , Yongmin He [J]. Nature Communications, 2023, 14, 6838.

62.Emerging on-chip microcells in electrocatalysis: functions of window and circuit

     Jinbo Wang, Mengyi Qiu, Yubin Jiang, Hang Xia, Xiuyun An, Shuangyin Wang, Yongmin He [J].EES Catalysis, 2023, 1, 874-891.

61.The emergence of single-atom-layer catalysis

     Mingyu Ma, Chengshi Gong, Xiuyun An, Zude Shi, Zheng Liu, Yongmin He [J]. Materials Today Catalysis. 2023.

60. Alloyed Pt Single‐Atom Catalysts for Durable PEM Water Electrolyzer

     Hongmei Gao, Yimin Jiang, Ru Chen, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Mingyu Ma, Zude Shi, Jiaqi Liu, Zijin Zhang, Mengyi Qiu, Tianyu Wu, Jinbo Wang, Yubin Jiang, Jun Chen,

     Xiuyun An, Yongmin He, and Shuangyin Wang [J]. Advanced Fuctional Materials. 2023.

59. Low-Temperature Potassium Batteries Enabled by Electric and Thermal Field Regulation

     Yanfang Liu , Yating Shi , Caitian Gao,   Zude Shi, Hongbo Ding, Yanhong Feng, Yongmin He, Junwei Sha, Jiang Zhou, Bingan Lu [J]. Angewandte Chemie-International Edition. 2023.

2021

52. Machine Learning DrivenSynthesis of Few-Layered WTe2 with Geometrical Control   

      Manzhang Xu, Bijun Tang,Yuhao Lu, Chao Zhu, Qianbo Lu, Chao Zhu, Lu Zheng, Jingyu Zhang, Nannan Han,Weidong Fang, Yuxi Guo, Jun Di, Pin Song, Yongmin He,

      Lixing Kang, ZhiyongZhang, Wu Zhao, Cuntai Guan, Xuewen Wang, Zheng Liu.[J]. Journal of the American Chemical Society, 2021.

Before HNU

51. Direct Laser Patterning of a 2D WSe2 Logic Circuit   

      Chao Zhu, Xiaoxu Zhao, Xiaowei Wang,Jieqiong Chen, Peng Yu, Song Liu, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Qingsheng Zeng,Yongmin He, James H. Edgar, Stephen J. Pennycook,

      Fucai Liu, Zheng Liu. Advanced Functional Materials, 2021, 31(21): 2009549.

50. Constructing a Graphene-Encapsulated Amorphous/Crystalline Heterophase NiFe Alloy by Microwave Thermal Shock for Boosting the Oxygen Evolution Reaction

      Zhichao Gong , Rui Liu, Haisheng Gong, Gonglan Ye, Jingjing Liu, Juncai Dong, Jiangwen Liao, Minmin Yan, Jianbin Liu, Kang Huang, Lingli Xing, Junfei Liang, Yongmin He, Huilong

      Fei. ACS Catalysis, 2021, 11(19): 12284-12292.

49. Flexible Au micro-array electrode with atomic-scale Au thin film for enhanced ethanol oxidation reaction

      Xun Cao, Dongdong Peng, Cao Wu, Yongmin He, Chaojiang Li, Bowei Zhang, Changcun Han, Junsheng Wu, Zheng Liu & Yizhong Huang. Nano Research, 2021, 14 (1), 311-319   

48. Strong coupling and pressure engineering in WSe2–MoSe2 heterobilayers

      Juan Xia, Jiaxu Yan, Zenghui Wang, Yongmin He, Yongji Gong, Weiqiang Chen, Tze Chien Sum, Zheng Liu, Pulickel M. Ajayan & Zexiang Shen. Nature Physics, 2021, 17 (1), 92-98   

47. Synthesis of high-performance TiN based battery-type wire supercapacitors and their energy storage mechanisms

      Mingyu Ma, Hao Zhao, Yan Li, Yaxiong Zhang, Jinglong Bai, Xuemei Mu, Jinyuan Zhou, Yongmin He, Erqing Xie. Electrochimica Acta, 2020, 334, 135543   

46.Strain-driven growth of ultra-long two-dimensional nano-channels

      Chao Zhu, Maolin Yu, Jiadong Zhou, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Ya Deng, Shasha Guo, Mingquan Xu, Jinan Shi, Wu Zhou, Litao Sun, Lin Wang, Zhili Hu, Zhuhua Zhang,

      Wanlin Guo & Zheng Liu. Nature communications, 2020, 11 (1), 1-10   

45.Engineering grain boundaries at the 2D limit for the hydrogen evolution reaction

      Yongmin He, Pengyi Tang, Zhili Hu, Qiyuan He, Chao Zhu, Luqing Wang, Qingsheng Zeng, Prafful Golani, Guanhui Gao, Wei Fu, Zhiqi Huang, Caitian Gao, Juan Xia, Xingli Wang,

      Xuewen Wang, Chao Zhu, Quentin M. Ramasse, Ao Zhang, Boxing An, Yongzhe Zhang, Sara Martí-Sánchez, Joan Ramon Morante, Liang Wang, Beng Kang Tay, Boris I. Yakobson,

      Achim Trampert, Hua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Jordi Arbiol & Zheng Liu. Nature communications, 2020, 11 (1), 1-12   

44. Enhancing the cycling stability of Na-ion batteries by bonding MoS2 on assembled carbon-based materials

      Pin Song, Jun Di, Lixing Kang, Manzhang Xu, Bijun Tang, Jun Xiong, Jiewu Cui, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Yongmin He, Qundong Fu, Juan Peng, Shasha Guo, Bo Lin,

      Jingyu Zhang, Peng Meng, Zheng Liu. Nano Materials Science, 2019, 1 (4), 310-317

43. Self-gating in semiconductor electrocatalysis

      Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng,

      Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang & Zheng Liu. Nature materials, 2019, 18 (10), 1098-1104

42. Agent-assisted VSSe ternary alloy single crystals as an efficient stable electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction

      Peng Hu, Guankui Long, Apoorva Chaturvedi, Shancheng Wang, Kejie Tan, Yongming He, Lu Zheng, Guowei Liu, Yujie Ke, Yang Zhou, Hui Jiang, Zheng Liu, Mingtao Zhang, Yi Long.

      Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7 (26), 15714-15721

41. Narrow bandgap oxide nanoparticles coupled with graphene for high performance mid-infrared photodetection

      Xuechao Yu, Yangyang Li, Xiaonan Hu, Daliang Zhang, Ye Tao, Zhixiong Liu, Yongmin He, Md. Azimul Haque, Zheng Liu, Tom Wu & Qi Jie Wang. Nature communications, 2018, 9 (1), 1-8

40. Light-Tunable 1T-TaS2 Charge-Density-Wave Oscillators

      Chao Zhu, Yu Chen, Fucai Liu, Shoujun Zheng, Xiaobao Li, Apoorva Chaturvedi, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Hong Jin Fan, Hua Zhang, Wen-Jun Liu,

      Ting Yu, Zheng Liu. ACS nano, 2018, 12 (11), 11203-11210

39. Engineering the electrochemical temperature coefficient for efficient low‐grade heat harvesting

      Caitian Gao, Yuling Yin,Lu Zheng, Yezhou Liu, Soojin Sim, Yongmin He, Chao Zhu, Zheng Liu, Hyun-Wook Lee, Qinghong Yuan, Seok Woo Lee. Advanced Functional Materials, 2018,

      28 (35),1803129

38. Synthesis of large-scale atomic-layer SnS2 through chemical vapor deposition

      Gonglan Ye, Yongji Gong, Sidong Lei, Yongmin He, Bo Li, Xiang Zhang, Zehua Jin, Liangliang Dong, Jun Lou, Robert Vajtai, Wu Zhou & Pulickel M. Ajayan. Nano Res, 2017, 10

      (7), 2386-2394

37. Programmable high crystallinity carbon patterns

      Xuewen Wang, Hong Wang, Yang Gu, Wei Fu, Lu Zheng, Guowei Liu, Yongmin He, Yi Long, Wu Zhao, Jie Zhang, Ting Zhang, Zheng Liu. 2D Materials, 2017, 4(2), 025011.

36. Enhanced photoelectrochemical water splitting of hematite multilayer nanowire photoanodes by tuning the surface state via bottom-up interfacial engineering

      PengYi Tang, HaiBing Xie, Carles Ros, LiJuan Han, Martí Biset-Peiró, YongMin He, Wesley Kramer, Alejandro Pérez Rodríguez, Edgardo Saucedo, José Ramón Galán-Mascarós,

      Teresa Andreu, Joan Ramon Morante, Jordi Arbiol. Energy & Environmental Science, 2017, 10(10), 2124-2136.

35. Enhanced charge separation and transfer through Fe2O3/ITO nanowire arrays wrapped with reduced graphene oxide for water-splitting

      Zemin Zhang, Caitian Gao, Yunxia Li, Weihua Han, Wenbin Fu, Yongmin He, Erqing Xie. Nano Energy, 2016, 30, 892-899

34. Combined TEM/STEM and In‐situ c‐AFM Characterization of 2D Nanoflake‐like Heterostructures for Energy Storage and Conversion Applications

      Peng-Yi Tang, María de la Mata, Li-Juan Han, Albert Verdaguer, Aziz Genç, Yong-Min He, Xuan Zhang, Lin Zhang, José Ramón Galán-Mascarós, Joan Ramon Morante, Jordi Arbiol.

      European Microscopy Congress 2016: Proceedings, 842-843

33. Controlled Synthesis of Atomically Thin 1T-TaS2 for Tunable Charge Density Wave Phase Transitions

      Wei Fu, Yu Chen, Junhao Lin, Xuewen Wang, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Lu Zheng, Hong Wang, Yongmin He, Haiyong He, Qundong Fu, Kazutomo Suenaga, Ting Yu, Zheng Liu.

      Chemistry of Materials, 2016, 28 (21), 7613-7618

32. 2D Black Phosphorus/SrTiO3‐Based Programmable Photoconductive Switch

      Fucai Liu, Chao Zhu, Lu You, Shi-Jun Liang, Shoujun Zheng, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Hong Jin Fan, Lay Kee Ang, Junling Wang, Zheng Liu.

      Advanced Materials, 2016, 28 (35), 7768-7773

31. Layer engineering of 2D semiconductor junctions

      Yongmin He, Ali Sobhani, Sidong Lei, Zhuhua Zhang, Yongji Gong, Zehua Jin, Wu Zhou, Yingchao Yang, Yuan Zhang, Xifan Wang, Boris Yakobson, Robert Vajtai, Naomi J. Halas, Bo

      Li, Erqing Xie, Pulickel Ajayan. Advanced Materials, 2016, 28 (25), 5126-5132

30. Strain-induced electronic structure changes in stacked van der Waals heterostructures

       Yongmin He, Yang Yang, Zhuhua Zhang, Yongji Gong, Wu Zhou, Zhili Hu, Gonglan Ye, Xiang Zhang, Elisabeth Bianco, Sidong Lei, Zehua Jin, Xiaolong Zou, Yingchao Yang, Yuan Zhang,

       Erqing Xie, Jun Lou, Boris Yakobson, Robert Vajtai, Bo Li, Pulickel Ajayan. Nano letters, 2016, 16 (5), 3314-3320   

29. Surface functionalization of two-dimensional metal chalcogenides by Lewis acid–base chemistry

      Sidong Lei, Xifan Wang, Bo Li, Jiahao Kang, Yongmin He, Antony George, Liehui Ge, Yongji Gong, Pei Dong, Zehua Jin, Gustavo Brunetto, Weibing Chen, Zuan-Tao Lin, Robert Baines,

      Douglas S. Galvão, Jun Lou, Enrique Barrera, Kaustav Banerjee, Robert Vajtai, Pulickel Ajayan. Nature nanotechnology, 2016, 11 (5), 465-471   

28. Synergistic effects in 3D honeycomb-like hematite nanoflakes/branched polypyrrole nanoleaves heterostructures as high-performance negative electrodes for asymmetric supercapacitors

      Peng-Yi Tang, Li-Juan Han, Aziz Genç, Yong-Min He, Xuan Zhang, Lin Zhang, José Ramón Galán-Mascarós, Joan Ramon Morante, Jordi Arbiol. Nano Energy, 2016, 22, 189-201   

27. Synthesis of millimeter‐scale transition metal dichalcogenides single crystals

      Yongji Gong, Gonglan Ye, Sidong Lei, Gang Shi, Yongmin He, Junhao Lin, Xiang Zhang, Robert Vajtai, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Bo Li, Pulickel M. Ajayan.

      Advanced Functional Materials 26 (12), 2009-2015   

26. Defects Engineered Monolayer MoS2 for Improved Hydrogen Evolution Reaction

      Gonglan Ye, Yongji Gong, Junhao Lin, Bo Li, Yongmin He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan. Nano letters 16 (2), 1097-1103

25. An overview on emerging photoelectrochemical self-powered ultraviolet photodetectors

      Jinyuan Zhou, Lulu Chen, Youqing Wang, Yongmin He, Xiaojun Pan, Erqing Xie. Nanoscale 8 (1), 50-73

24. Tin disulfide nanoplates on graphene nanoribbons for full lithium ion batteries

      Caitian Gao, Lei Li, Abdul-Rahman O. Raji, Anton Kovalchuk, Zhiwei Peng, Huilong Fei, Yongmin He, Nam Dong Kim, Qifeng Zhong, Erqing Xie, James M. Tour.

       ACS applied materials & interfaces 7 (48), 26549-26556   

23. Synergistic effects in three-dimensional SnO2/TiO2/CdS multi-heterojunction structure for highly efficient photoelectrochemical hydrogen production

      Caitian Gao, Zemin Zhang, Xiaodong Li, Lulu Chen, Youqing Wang, Yongmin He, Feng Teng, Jinyuan Zhou, Weihua Han, Erqing Xie. Solar Energy Materials and Solar Cells 141,

      101-107   

22. 3D band diagram and photoexcitation of 2D–3D semiconductor heterojunctions

      Bo Li, Gang Shi, Sidong Lei, Yongmin He, Weilu Gao, Yongji Gong, Gonglan Ye, Wu Zhou, Kunttal Keyshar, Ji Hao, Pei Dong, Liehui Ge, Jun Lou, Junichiro Kono, Robert Vajtai, Pulickel

      M. Ajayan. Nano letters 15 (9), 5919-5925   

21. Two-Step Growth of Two-Dimensional WSe2/MoSe2 Heterostructures

      Yongji Gong, Sidong Lei, Gonglan Ye, Bo Li, Yongmin He, Kunttal Keyshar, Xiang Zhang, Qizhong Wang, Jun Lou, Zheng Liu, Robert Vajtai, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan. Nano letters

      15 (9), 6135-6141

20. Liquid phase exfoliation of two-dimensional materials by directly probing and matching surface tension components

      Jianfeng Shen, Yongmin He, Jingjie Wu, Caitian Gao, Kunttal Keyshar, Xiang Zhang, Yingchao Yang, Mingxin Ye, Robert Vajtai, Jun Lou, Pulickel M. Ajayan. Nano letters

      15 (8), 5449-5454   

19. Scalable transfer of suspended two-dimensional single crystals

      Bo Li, Yongmin He, Sidong Lei, Sina Najmaei, Yongji Gong, Xin Wang, Jing Zhang, Lulu Ma, Yingchao Yang, Sanghyun Hong, Ji Hao, Gang Shi, Antony George, Kunttal Keyshar,

      Xiang Zhang, Pei Dong, Liehui Ge, Robert Vajtai, Jun Lou, Yung Joon Jung, Pulickel M. Ajayan. Nano letters 15 (8), 5089-5097   

18. Chemical Vapor Deposition of Monolayer Rhenium Disulfide (ReS2)

      Kunttal Keyshar, Yongji Gong, Gonglan Ye, Gustavo Brunetto, Wu Zhou, Daniel P. Cole, Ken Hackenberg, Yongmin He, Leonardo Machado, Mohamad Kabbani, Amelia H. C. Hart, Bo

      Li, Douglas S. Galvao, Antony George, Robert Vajtai, Chandra Sekhar Tiwary, Pulickel M. Ajayan. Advanced Materials 27 (31), 4640-4648   

17. Optoelectronic memory using two-dimensional materials

      Sidong Lei, Fangfang Wen, Bo Li, Qizhong Wang, Yihan Huang, Yongji Gong, Yongmin He, Pei Dong, James Bellah, Antony George, Liehui Ge, Jun Lou, Naomi J. Halas, Robert Vajtai,

      Pulickel M. Ajayan. Nano letters 15 (1), 259-265   

16. Importance of polypyrrole in constructing 3D hierarchical carbon nanotube@ MnO2 perfect core–shell nanostructures for high-performance flexible supercapacitors

      Jinyuan Zhou, Hao Zhao, Xuemei Mu, Jiayi Chen, Peng Zhang, Yaling Wang, Yongmin He, Zhenxing Zhang, Xiaojun Pan, Erqing Xie. Nanoscale 7 (35), 14697-14706   

15. Synthesis on winged graphene nanofibers and their electrochemical capacitive performance

      Chengshi Gong, Yongmin He, Jinyuan Zhou, Wanjun Chen, Weihua Han, Zhenxing Zhang, Peng Zhang, Xiaojun Pan, Zhiguang Wang, Erqing Xie. ACS applied materials & interfaces

      6 (17), 14844-14850

14. Co@Co3O4 Core–Shell Three‐Dimensional Nano‐Network for High‐Performance Electrochemical Energy Storage

      Junli Zhang, Jiecai Fu, Junwei Zhang, Hongbin Ma, Yongmin He, Fashen Li, Erqing Xie, Desheng Xue, Haoli Zhang, Yong Peng. Small 10 (13), 2618-2624   

13. Constructed uninterrupted charge-transfer pathways in three-dimensional micro/nanointerconnected carbon-based electrodes for high energy-density ultralight flexible supercapacitors

      Yongmin He, Wanjun Chen, Jinyuan Zhou, Xiaodong Li, Pengyi Tang, Zhenxing Zhang, Jiecai Fu, Erqing Xie. ACS applied materials & interfaces 6 (1), 210-218

12. High Instantaneous Efficiency and High Flow Rate Slotted-Plate Solar Collectors

      Zhen Xing Zhang, Yong Min He, Xiao Dong Li, Jin Yuan Zhou, Xiao Zhi Liu, Er Qing Xie.   Advanced Materials Research 860, 88-92       

11. Luminescent enhancement in ZrO2: Tb3+, Gd3+ nanoparticles by active-shell modification

      Peng Zhang, Yurong Su, Feng Teng, Yongmin He, Changhui Zhao, Guozhi Zhang, Erqing Xie.   CrystEngComm 16 (7), 1378-1383

10. Solvent effect on electrospinning of nanotubes: the case of magnesium ferrite

      Jiecai Fu, Junli Zhang, Changhui Zhao, Yong Peng, Xiaodong Li, Yongmin He, Zhenxing Zhang, Xiaojun Pan, Nigel J. Mellors, Erqing Xie. Journal of alloys and compounds 577, 97-102

   9. Freestanding Three-Dimensional Graphene/MnO2 Composite Networks As Ultralight and Flexible Supercapacitor Electrodes

      Yongmin He, Wanjun Chen, Xiaodong Li, Zhenxing Zhang, Jiecai Fu, Changhui Zhao, Erqing Xie. ACS nano 7 (1), 174-182   

   8. Purification of metallurgical grade silicon by a microwave-assisted plasma process

      Jiangtao Wang, Xiaodong Li, Yongmin He, Na Feng, Xiuyun An, Feng Teng, Caitian Gao, Changhui Zhao, Zhenxing Zhang, Erqing Xie. Separation and Purification Technology 102, 82-85

   7. Wire-in-tube structure fabricated by single capillary electrospinning via nanoscale Kirkendall effect: the case of nickel–zinc ferrite

       Jiecai Fu, Junli Zhang, Yong Peng, Changhui Zhao, Yongmin He, Zhenxing Zhang, Xiaojun Pan, Nigel J. Mellors, Erqing Xie. Nanoscale 5 (24), 12551-12557

   6. Electrospun In2O3/α-Fe2O3 heterostructure nanotubes for highly sensitive gas sensor applications

       Changhui Zhao, Guozhi Zhang, Weihua Han, Jiecai Fu, Yongmin He, Zhenxing Zhang, Erqing Xie. CrystEngComm 15 (33), 6491-6497

   5‍. Facilitated charge transport in ternary interconnected electrodes for flexible supercapacitors with excellent power characteristics

       Wanjun Chen, Yongmin He, Xiaodong Li, Jinyuan Zhou, Zhenxing Zhang, Changhui Zhao, Chengshi Gong, Shuankui Li, Xiaojun Pan, Erqing Xie. Nanoscale 5 (23), 11733-11741   

   4‍. An overview of carbon materials for flexible electrochemical capacitors

       Yongmin He, Wanjun Chen, Caitian Gao, Jinyuan Zhou, Xiaodong Li, Erqing Xie. Nanoscale 5 (19), 8799-8820

   3. A new ultrahigh-speed method for the preparation of nanofibers containing living cells: A bridge towards industrial bioengineering applications

      Bingan Lu, Yongmin He, Huigao Duan, Yijie Zhang, Xiaodong Li, Chenquan Zhu, Erqing Xie. Nanoscale 4 (3), 1003-1009

   2. Morphology tailored surface plasma emission of titanium capped ZnO films‍.

       Xiuyun An, Zhenxing Zhang, Jie Song, Yanxia Liu, Xiaodong Li, Yongmin He, Chengshi Gong, Erqing Xie. Materials Letters 65 (23-24), 3552-3554   

   1. Enhanced efficiency in dye-sensitised solar cells using a TiO2-based sandwiched film as photoanode‍.

       Cuiping Kang, Zhenxing Zhang, Yongzhe Zhang, Yongmin He, Yizhu Xie, Erqing Xie. Micro & Nano Letters 6 (8), 579-581

Y.HE Research Group